Náhradní plnění

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pro pojem zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velice důležité ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nám říká, že zaměstnavatelé s více než 25ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Toto ustanovení je dáno především přijatou mezinárodní smlouvou s Evropskou sociální chartou, kdy se Česká republika zavázala přijmout pobídky pro zaměstnavatele, aby docházelo k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tento zákon byl s platností od 1. 10. 2017 novelizován zákonem č. 206/2017 Sb.,  který mimo jiné stanovuje, že dodavatel (tj. zaměstnavatel) s více než 50% podílem zaměstnanců se zdravotním postižením může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle § 81 zákona o zaměstnanosti.

Náhradní plnění LexFin s.r.o.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením lze plnit několika způsoby

Různé způsoby plnění povinnosti

  • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům
  • odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám; jedná se o tzv. náhradní plnění, které ovšem musí být ve výši přesahující 2,8 násobku odvodu do státního rozpočtu
  • odvodem do státního rozpočtu
  • nebo vzájemnou kombinací těchto uvedených způsobů

Zaměstnavatelé mohou za určitých podmínek nabízet tzv. náhradní plnění

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením mohou nabízet tzv. náhradní plnění, tedy mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky na náhradní plnění; ovšem pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí v předcházejícím kalendářním roce. 

O poskytnutém náhradním plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci. Tento způsob náhradního plnění tak přispívá k větší poptávce po výrobcích nebo službách, které nabízejí společnosti zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Pokud ovšem společnost s více než 25ti zaměstnanci nezaměstnává osoby se zdravotním postižením ani neodebrala výrobky nebo služby od společnosti zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, je nucena za každou zdravotně postiženou osobu, kterou by měla zaměstnávat, odvést do státního rozpočtu zákonem určenou částku. Tato částka odpovídá 2,5násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit podíl osob se zdravotním postižením vznikla. 

Odvod do státního rozpočtu musí zaměstnavatel zaplatit do 15. února následujícího roku prostřednictvím Úřadu práce. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, krajská pobočka Úřadu práce mu tento odvod vyměří. V případě nezaplacení bude následně vymáhán místně příslušným celním úřadem podle sídla zaměstnavatele.

Při plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to včetně náhradních způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen se do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž uzemním obvodu je sídlo zaměstnavatele.

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením,
které musí zaměstnavatel zaměstnávat

Zdroj: zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, vlastní propočty

Počet zaměstnanců celkemPovinný podíl 4% OZPPokud nesplňuje zaměstnavatel povinný podíl, musí odvést do státního rozpočtu za rokPřípadně musí odebrat náhradní plnění ve výši
25178 062,- Kč218 575,- Kč
1004312 248,- Kč874 300,- Kč

Náhradní plnění a jeho výhody

Splníte řádně povinný podíl

Odběrem výrobků či služeb od společností zaměstnávajících více než 50 % OZP splníte svůj povinný podíl zaměstnávání OZP. Předejdete pokutě, kterou vám může udělit úřad práce, a to až ve výši 1 milion Kč.

Ušetříte finance

Pokud se rozhodnete pro náhradní plnění či zřízení chráněných míst, uspoříte peníze, které byste jinak museli bez užitku odvést do státní pokladny pro splnění povinného podílu.

Získáte užitečné služby či výrobky

Využitím náhradního plnění získáte pro svou firmu potřebné služby (popř. výrobky), které tak jako tak běžně využíváte. Nebudete mít starosti se zaměstnáváním OZP ani s administrativou.

Lepší optimalizace nákladů

S náhradním plněním se vám podaří optimalizovat náklady vaší společnosti, a to díky obratům a finančním tokům zakázek namísto pouhého odvodu státu, který možná ani nedoputuje na skutečnou podporu OZP.

Podpoříte zaměstnávání OZP

Pokud zvolíte možnost náhradního plnění povinného podílu, podpoříte zdravotně postižené osoby v jejich pracovní činnosti, která je pro jejich seberealizaci velmi důležitá a potřebná jak z finančního, tak i z psychického hlediska. V dnešní době je výpočet povinného odvodu do státního rozpočtu, případně výše náhradního plnění, které musíme mít, velice jednoduchý, a to zejména z díky existenci internetových kalkulaček, které po dosazení počtu zaměstnanců vypočítají nutný odvod do státního rozpočtu, případně rozsah náhradního plnění. Využít můžete také celou řadu kalkulátorů pro náhradní plnění. Již nyní je zcela aktuálním tématem problematika náhradního plnění za rok 2019.

Společnost LexFin s.r.o. zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Naše chráněná dílna tak nabízí svým stálým partnerům, ale také subjektům, jejichž stálí partneři poskytující náhradní plnění již volnou kapacitu nemají, včasné uzavření smluv o spolupráci na náhradní plnění v roce 2024. Zajistěte si včas náhradní plnění pro rok 2024, vyhnete se nepříjemným starostem.

Jsme odborníci s praxí 18 let +

Nabízíme komplexní řešení náhradního plnění na klíč všem našim partnerům i novým zákazníkům. Zajišťujeme náhradní plnění s komplexním servisem a právním poradenstvím. Neváhejte nám své potřeby náhradního plnění sdělit, a my navrhneme optimální řešení pro Vaši společnost.