Náhradní plnění

Pro pojem zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velice důležité stanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nám říká, že zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Toto ustanovení je dáno především přijatou mezinárodní smlouvou s Evropskou sociální chartou, kdy se Česká republika zavázala přijmout pobídky pro zaměstnavatele, aby docházelo k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento zákon byl s platností od 1. 10. 2017 novelizován zákonem č. 206/2017 Sb.,  který, mimo jiné, stanovuje, že dodavatel (tj. zaměstnavatel) s více než 50 % podílem zaměstnanců se zdravotním postižením může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektrické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle § 81 zákona o zaměstnanosti.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením lze plnit několika způsoby:
– zaměstnáváním OZP v pracovním poměru
– odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům
– odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, jedná se o tzv. náhradní plnění, toto náhradní plnění ovšem musí být ve výši, která přesahuje 2,8 násobek odvodu do státního rozpočtu
– odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací těchto uvedených způsobů. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením tak mohou nabízet tzv. náhradní plnění, tedy mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky na náhradní plnění pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí v předcházejícím kalendářním roce. O poskytnutém náhradním plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci. Tento způsob náhradního plnění tak přispívá k větší poptávce po výrobcích nebo službách, které nabízejí společnosti zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením. Pokud ovšem společnost, která má více než 25 zaměstnanců, nezaměstnává osoby se zdravotním postižením, ani neodebrala výrobky nebo služby od společnosti, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, je nucena odvést do státního rozpočtu částku, jež činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měla společnost zaměstnávat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Tento odvod do státního rozpočtu musí zaměstnavatel zaplatit do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce, pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, stanoví mu tak krajská pobočka Úřadu práce povinnost zaplatit tento odvod, který následně bude vymáhat místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.
Při plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž uzemním obvodu je sídlo zaměstnavatele.

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které musí zaměstnavatel zaměstnávat – viz tabulka

 

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které musí zaměstnavatel zaměstnávat

Počet zaměstnanců celkem Povinný podíl 4% OZP Pokud nesplňuje zaměstnavatel povinný podíl, musí odvést do státního rozpočtu za rok 2018 Případně musí odebrat náhradní plnění 2018 ve výši
                 25              1
                                                64 720,- Kč                    181 216,- Kč
               100              4                                               258 880,- Kč                    724 864,- Kč

Zdroj: zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, vlastní propočty

V dnešní době je výpočet povinného odvodu do státního rozpočtu, případně výše náhradního plnění, které musíme mít, velice jednoduchý, a to zejména z důvodů internetových kalkulaček na internetu, které po dosazení počtu zaměstnanců, samotné vypočítají, kolik musíme odvést do státního rozpočtu, případně v jakém rozsahu jsme nuceni čerpat náhradní plnění. Využijte tak také našeho kalkulátoru pro náhradní plnění.

Naše nabídka pro náhradní plnění 2018
Nabízíme komplexní řešení náhradního plnění v roce 2018 na klíč všem našim partnerům i novým zákazníkům.
Zajišťujeme náhradní plnění s komplexním servisem a právním poradenstvím.
Neváhejte nám své potřeby náhradního plnění sdělit a my navrhneme optimální řešení pro Vaši společnost.

 

Náhradní plnění a jeho výhody

 

Splníte řádně povinný podíl

Odběrem výrobků či služeb od společností zaměstnávajících více jak 50 % OZP splníte svůj povinný podíl zaměstnávání OZP.
Předejdete pokutě, kterou vám úřad práce může udělit až ve výši 1 milionu Kč.

 

Ušetříte finance

Pokud se rozhodnete pro náhradní plnění či zřízení chráněných míst, uspoříte peníze, které byste jinak museli bez užitku odvést do státní kasy pro splnění povinného podílu.

 

Získáte užitečné služby či výrobky

Využitím náhradního plnění získáte pro svou firmu potřebné služby (popř. výrobky), které tak jako tak běžně využíváte.
Nebudete mít starosti se zaměstnáváním OZP, ani s administrativou.

 

Lepší optimalizace nákladů

S náhradním plněním se vám podaří optimalizovat náklady vaší společnosti, a to díky obratům a finančním tokům zakázek namísto pouhého odvodu státu, který možná ani nedoputuje na skutečnou podporu OZP.

 

Podpoříte zaměstnávání OZP

Pokud zvolíte možnost náhradního plnění povinného podílu, podpoříte zdravotně postižené osoby v jejich pracovní činnosti,
která je pro jejich seberealizaci velmi důležitá a potřebná jak z finančního, tak i z psychického hlediska. V dnešní době je výpočet povinného odvodu do státního rozpočtu, případně výše náhradního plnění, které musíme mít, velice jednoduchý, a to zejména z důvodů internetových kalkulaček na webu, které po dosazení počtu zaměstnanců samotné vypočítají, kolik musíme odvést do státního rozpočtu, případně v jakém rozsahu jsme nuceni čerpat náhradní plnění. Využijte tak také našeho kalkulátoru pro náhradní plnění. Již nyní je zcela aktuálním tématem problematika náhradního plnění 2018. Společnost  LexFin s.r.o. je zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, naše chráněná dílna tak nabízí svým stálým partnerům, ale také subjektům, jejichž stálí partneři poskytující náhradní plnění již volnou kapacitu nemají, včasné uzavření smluv o spolupráci na náhradní plnění v roce 2018. Zajistěte si včas náhradní plnění pro rok 2018, vyhnete se nepříjemným starostem. Pro přímý kontakt ve věci poskytnutí náhradního plnění 2018 od společnosti

LexFin s.r.o.

volejte 737 707 070

nebo použijte e-mail lexfin@seznam.cz

Nabízíme komplexní řešení náhradního plnění v roce 2018 na klíč všem našim partnerům i novým zákazníkům.
Zajišťujeme náhradní plnění s komplexním servisem a právním poradenstvím.
Neváhejte nám své potřeby náhradního plnění sdělit a my navrhneme optimální řešení pro Vaši společnost.